Athlete Profile
Ride
May 11, 2024

Giallo Tour Giallo Plasma - AVIS

Distance
53.3 km
Elev Gain
93 m
Time
2h 16m